Itineraris Formatius Específics (IFE)

Els IFE són ensenyaments professionals que s’adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l'objectiu d'oferir atenció educativa, a l'etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies.

Oferim des del curs 22-23 l’Itinerari Formatiu Específic d’Auxiliar en Cura d’Animals i Espais Verds amb l’objectiu que el nostre alumnat incrementi l'autonomia personal i assoleixi les competències professionals que li faciliti la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

 

Què necessito per accedir-hi?

Poden participar en el procés les persones interessades que compleixin tots els requisits següents:

  • Alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que disposin de l'informe emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), en què consti la condició d’alumne amb NEE associades a discapacitat lleu o moderada.
  • Alumnes d'entre 16 i 20 anys d'edat durant l'any natural d'inici de l'oferta de l'itinerari formatiu específic.

Com s’estructuren?

Els estudis són de 4 cursos acadèmics.

Treballem amb grups de 12 alumnes i amb el suport d’un equip docent especialitzat.

Els itineraris s’estructuren en mòduls professionals comuns i mòduls específics:

Mòduls comuns

  • Mòduls professionals de transició a la vida adulta per a l’adquisició de les competències personals i socials que faciliten el desenvolupament dels joves com a ciutadans de ple dret.
  • Mòduls professionals de caràcter general per apropar-se a l’activitat laboral.

Mòduls específics

  • Mòduls professionals pensats per a l’assoliment de les competències professionals; un d’aquests és el de formació en centres de treball.

Què s’estudia?

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars d’atenció als animals, el manteniment i la higiene d’instal·lacions ramaderes, de producció de plantes en vivers i en centres de jardineria, i de manteniment de jardins, parcs i zones verdes, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

La durada és de 3.360 hores distribuïdes en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.

Què acrediten?

La superació de l’itinerari comporta l’obtenció de:

  • el certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències professionals assolides.