Memòria del centre referent al curs 2017-2018 presentada a Consell Escolar en data 10 d'octubre