El treball social i tasques administratives a l'escola.

L'objectiu principal és acompanyar a les famílies davant les necessitats que puguin sorgir al llarg de la vida escolar del fill/a derivades de la pluridiscapacitat d’aquest/a. S’ofereix informació, orientació i assessorament relacionats amb ajuts, subvencions i serveis directament relacionats amb la discapacitat. La coordinació en xarxa és un aspecte molt important quan apareixen dificultats addicionals en el mateix infant o en el nucli familiar. Aquest treball en xarxa es porta a terme tant amb altres professionals referents de l’escola com amb els serveis externs que intervenen en cada cas. La treballadora social també gestiona part de les tasques administratives escolars, en les que es troben tant les que estan directament relacionades amb l’alumnat com amb el centre.

Tasques concretes:

Detecció, intervenció/derivació i treball en xarxa davant situacions familiars complexes.

 • Amb l’equip escolar: detecció d’indicadors de risc en les esferes de la higiene personal, absentisme escolar i altres associats al nucli familiar (estructura i dinàmica familiar   o  situacions socioeconòmiques precàries).

 • Amb les especialistes de l’escola (fisioterapeutes, logopedes i mestra especialista en cultura digital i noves tecnologies de recolzament): posada en comú del material que   necessita l'alumnat.

 • Amb la infermera de l’escola: treball amb les famílies en les esferes de la higiene personal i controls mèdics.

 • Amb les famílies: pla de treball encaminat a resoldre les dificultats que poden presentar, especialment les que es deriven de la discapacitat dels fills/es.

 • Derivació i/o treball en xarxa amb serveis externs: Serveis Socials, Hospitals i ABS, CAD/EVO i Recursos especialitats d’atenció al discapacitat, entre altres.

Informació, assessorament i tramitació de beques i ajuts per l'alumnat.

 • Informacions convocatòries i requisits.

 • Tramitació i seguiment en general.

 • Suport addicional per a les famílies amb especials dificultats (nouvingudes, dificultats personals, de comprensió...).

Informació i tramitació de recursos de lleure i respir.

 • Tramitació estades de respir 

 • Gestió del Servei Personal de Suport de DINCAT (cangurs).

 • Informacions vàries (casals d’estiu, esplais específics del Maresme i  activitats vàries).

Informació i tramitació procés finalització escolaritat.

 • Tramitació procés derivació a recurs d’adult.

 • Informació procés mesures de suport.

 • Informació PFFC i PNC.

 • Coordinació amb recursos d’adults interns i externs a l’entitat.

Col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme en el servei de transport escolar.

 • Altes/baixes i incidències.

 • Actualització dades administratives i de salut pels autobusos escolars.

Suport a l’equip directiu de l’escola en tasques administratives i de gestió.

 • Actualització dades administratives dels alumnes (Entigest i RALC).

 • Tramitació d’ajuts i subvencions (coordinació amb administració de la Fundació).

 • Quotes escolars específiques i seguiment (coordinació amb administració de la Fundació).

Suport a l’AMPA l’Arboç en tasques administratives i de gestió

El servei de treball social a l'E.E.E. l'Arboç rep el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (COSPE) de la Generalitat de Catalunya 

 

 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació: articles 1, 2,6 bis, 22,40, 58,118, 120,122 bis, 123, da 4a, DF 1a i DF 4a (autonomia); 15, 84, 120, 121, 122 bis, 132 i DF 1a (projecte educatiu); 116, 119, 126, 127, 129, 131, 132, 138, 147, DA 27a, DT 6a i DF 1a (consell escolar); 119, 121, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 135, i DA 17a (claustre professors); i 104, 116, 122, 122 bis, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, DA 12a, DT 2a, DT 6a i DF 1a (directors)
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Articles del 91 al 95 (PEC); 14.1 (PLC); 22.2d (alumnes); 25.1 i 23.3 (famílies); 28.3, 29.1a i 29.1.a (exercici funció docent); 30.1 (convivència); 53.2 (currículum); 56.6 (educació infantil); 77.2 (criteris pedagògics); 86.3h (serveis educatius); 97.4 (autonomia pedagògica); 98.2 (autonomia organitzativa); 104.5 (exercici de la funció docent); 108.1 i 3 (professionals d'atenció educativa i personal d'administració i serveis); 110.1 (formació permenent);114.2.b, 114.3 i 5 (llocs de treball plantilles); 115.1 i 2 (llocs de treball d'especial responsabilitat); 144.1 i 2 (PdD); 150.2.a i f (directors de centres privats concertats); DA 11a.1.a i 2.a (professionals atenció educativa)
 • Decret 102/2010, de 3 agost, d'autonomia dels centres educatius.
 • Decret 181/2008, 9 de setembre, pel que s'estableix l'ordencaió dels ensenyaments dee segon cicle d'educació infantil.
 • Decret 119/2015, 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.
 • Decret 187/2015,  25 d'agost, d'ordenació dels ensenyamnets de l'educació secundària obligatòria.
 • Decret 150/2017, 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
 • Decret 299/1997, 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Ordre ENS/164/2016, 14 de juny, determinen el procediment i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.
 • Ordre EDU/484/2009, 2 de novembre, determinen el procediment i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle d'educació infantil.
 • Ordre ENS/193/2002, 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana i castellana i, si escau, d'altres llengües o sistemes de comunicació i d'aprenentatge, pel procés d'ensenyament i aprenentatge com els criteris generals a la realitat sociolingüística del centre.

Aquest projecte lingüístic forma part del projecte educatiu de centre. 

En el cas del nostre centre, el PLC va acompanyat del projecte de Llengutage i comunicació augmentativa i alternativa específic de l'escola. 

 

Clica aquí per obrir-lo en PDF

 

Aquest projecte està en actual procés de revisió! (juny 2022)

Clica sobre la imatge per obrir el Projecte de Direcció 2018-2021