En aquest marc el Departament d’Educació ha elaborat Guia d’actuació per a centres educatius en el marc d’altes temperatures, amb la finalitat de donar a conèixer les pautes comunes d’accions per reduir l’impacte sobre la salut dels membres de la comunitat educativa a conseqüència d’episodis d’altes temperatures. Així mateix, la Guia inclou el conjunt de mesures organitzatives encaminades a neutralitzar o minimitzar les conseqüències d’aquests fenòmens.

Aquesta guia s’adreça a tots els centres educatius de titularitat del Departament d’Educació, i també presenta el pla d’organització de centre per altes temperatures (en endavant POCAT), i en detalla els continguts i els criteris aplicables. Es tracta d’un document que el centre pot redactar potestativament en cas que ho consideri oportú, i que pot servir per planificar i coordinar les seves actuacions de preparació i mitigació dels efectes de les adversitats climàtiques, a fi de reduir-ne els impactes.