El treball social i tasques administratives a l'escola.

L'objectiu principal és acompanyar a les famílies davant les necessitats que puguin sorgir al llarg de la vida escolar del fill/a derivades de la pluridiscapacitat d’aquest/a. S’ofereix informació, orientació i assessorament relacionats amb ajuts, subvencions i serveis directament relacionats amb la discapacitat. La coordinació en xarxa és un aspecte molt important quan apareixen dificultats addicionals en el mateix infant o en el nucli familiar. Aquest treball en xarxa es porta a terme tant amb altres professionals referents de l’escola com amb els serveis externs que intervenen en cada cas. La treballadora social també gestiona part de les tasques administratives escolars, en les que es troben tant les que estan directament relacionades amb l’alumnat com amb el centre.

Tasques concretes:

Detecció, intervenció/derivació i treball en xarxa davant situacions familiars complexes.

 • Amb l’equip escolar: detecció d’indicadors de risc en les esferes de la higiene personal, absentisme escolar i altres associats al nucli familiar (estructura i dinàmica familiar   o  situacions socioeconòmiques precàries).

 • Amb les especialistes de l’escola (fisioterapeutes, logopedes i mestra especialista en cultura digital i noves tecnologies de recolzament): posada en comú del material que   necessita l'alumnat.

 • Amb la infermera de l’escola: treball amb les famílies en les esferes de la higiene personal i controls mèdics.

 • Amb les famílies: pla de treball encaminat a resoldre les dificultats que poden presentar, especialment les que es deriven de la discapacitat dels fills/es.

 • Derivació i/o treball en xarxa amb serveis externs: Serveis Socials, Hospitals i ABS, CAD/EVO i Recursos especialitats d’atenció al discapacitat, entre altres.

Informació, assessorament i tramitació de beques i ajuts per l'alumnat.

 • Informacions convocatòries i requisits.

 • Tramitació i seguiment en general.

 • Suport addicional per a les famílies amb especials dificultats (nouvingudes, dificultats personals, de comprensió...).

Informació i tramitació de recursos de lleure i respir.

 • Tramitació estades de respir 

 • Gestió del Servei Personal de Suport de DINCAT (cangurs).

 • Informacions vàries (casals d’estiu, esplais específics del Maresme i  activitats vàries).

Informació i tramitació procés finalització escolaritat.

 • Tramitació procés derivació a recurs d’adult.

 • Informació procés mesures de suport.

 • Informació PFFC i PNC.

 • Coordinació amb recursos d’adults interns i externs a l’entitat.

Col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme en el servei de transport escolar.

 • Altes/baixes i incidències.

 • Actualització dades administratives i de salut pels autobusos escolars.

Suport a l’equip directiu de l’escola en tasques administratives i de gestió.

 • Actualització dades administratives dels alumnes (Entigest i RALC).

 • Tramitació d’ajuts i subvencions (coordinació amb administració de la Fundació).

 • Quotes escolars específiques i seguiment (coordinació amb administració de la Fundació).

Suport a l’AMPA l’Arboç en tasques administratives i de gestió

El servei de treball social a l'E.E.E. l'Arboç rep el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (COSPE) de la Generalitat de Catalunya