La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar (alumnat, famílies, professorat i altres professionals que intervenen en el procés educatiu) i determina els principis que orienten l’organització del sistema per satisfer el dret a l’educació per mitjà de la cooperació entre els diversos agents educatius.
L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc del projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Mitjançant la carta de compromís educatiu es vol potenciar la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.
La coherència educativa de tots els agents implicats en l’educació exigeix la relació i el diàleg entre les famílies de l’alumnat i els professionals de l’educació, amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu.
La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal,acadèmic i social de cada infant i jove.
L’educació de les persones és un procés complex i dinàmic en què conflueixen la família, l’escola i l’entorn. La complicitat en què tots els agents comparteixin el coneixement de la realitat personal i social de l’alumnat permet arribar a acordsper afavorir-ne el procés educatiu, cadascú des de la seva responsabilitat i àmbit d’actuació.
En aquest sentit, la carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre.
Les funcions educadores de la família i del professorat són complementàries i requereixen el compromís mutu per aconseguir l’objectiu de formar persones autònomes, responsables i actives en la societat.
L’educació és el resultat de l’esforç conjunt de les famílies i la institució escolar. Les famílies,que intervenen en el procés educatiu tant a l’escola com a la llar, presten el suport essencial, els valors i les altes expectatives que són fonamentals perquè l’alumnat percebi la importància de l’educació i assoleixi de forma progressiva el protagonisme en el procés educatiu.
Cada centre ha de concretar la seva carta de compromís educatiu, respectant els drets i les llibertats de les famílies que es preveuen en la legislació vigent. Els centres han de formular els continguts de la carta segons els principis, objectius, criteris i valors del seu projecte educatiu.

 

A l'escola l'Arboç, a part de la carta de compromís educatiu, també tenim un annex que l'acompanya, amb la mateixa finalitat. Ambdós documents són firmats per ambdues parts.

 

        

 

     Carta de Compromís educatiu      Annex a la carta de compromís