EQUIP DE TUTORES

El nostre treball parteix de les necessitats individuals de l’alumnat : emocionals, afectives, intel·lectuals, motrius, de relació i de comunicació.

La tutora  ofereix:

  • Un espai per a l’adquisició de coneixements, de vivències emocionals i de valors i alhora ajuda a l’infant en la construcció d’una imatge positiva d’ell mateix, promovent l’autoestima, l’autonomia i l’afany de superació.
  • Un espai social de cohesió, integració, participació i convivència.

Adeqüem la nostra intervenció a les diferències individuals amb una actitud positiva i de confiança en les possibilitats de cadascú respectant els interessos i ritmes dels nens i les nenes i les aportacions, col·laboració i participació de les famílies, i de tots els professionals de l’escola.