• Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació: articles 1, 2,6 bis, 22,40, 58,118, 120,122 bis, 123, da 4a, DF 1a i DF 4a (autonomia); 15, 84, 120, 121, 122 bis, 132 i DF 1a (projecte educatiu); 116, 119, 126, 127, 129, 131, 132, 138, 147, DA 27a, DT 6a i DF 1a (consell escolar); 119, 121, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 135, i DA 17a (claustre professors); i 104, 116, 122, 122 bis, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, DA 12a, DT 2a, DT 6a i DF 1a (directors)
  • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Articles del 91 al 95 (PEC); 14.1 (PLC); 22.2d (alumnes); 25.1 i 23.3 (famílies); 28.3, 29.1a i 29.1.a (exercici funció docent); 30.1 (convivència); 53.2 (currículum); 56.6 (educació infantil); 77.2 (criteris pedagògics); 86.3h (serveis educatius); 97.4 (autonomia pedagògica); 98.2 (autonomia organitzativa); 104.5 (exercici de la funció docent); 108.1 i 3 (professionals d'atenció educativa i personal d'administració i serveis); 110.1 (formació permenent);114.2.b, 114.3 i 5 (llocs de treball plantilles); 115.1 i 2 (llocs de treball d'especial responsabilitat); 144.1 i 2 (PdD); 150.2.a i f (directors de centres privats concertats); DA 11a.1.a i 2.a (professionals atenció educativa)
  • Decret 102/2010, de 3 agost, d'autonomia dels centres educatius.
  • Decret 181/2008, 9 de setembre, pel que s'estableix l'ordencaió dels ensenyaments dee segon cicle d'educació infantil.
  • Decret 119/2015, 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.
  • Decret 187/2015,  25 d'agost, d'ordenació dels ensenyamnets de l'educació secundària obligatòria.
  • Decret 150/2017, 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.
  • Decret 299/1997, 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
  • Ordre ENS/164/2016, 14 de juny, determinen el procediment i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.
  • Ordre EDU/484/2009, 2 de novembre, determinen el procediment i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle d'educació infantil.
  • Ordre ENS/193/2002, 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.