A nivell metodològic i a grans trets, el treball, a tots nivells, parteix de les necessitats individuals de l’alumnat tant a nivell emocional, afectiu, intel·lectual, motriu, de relació i de comunicació.

 

S’ofereix:

 • Un espai per a l’adquisició de coneixements, de vivències emocionals i de valors i, alhora, ajudar a l’infant en la construcció d’una imatge positiva d’ell mateix, promovent l’autoestima, l’autonomia i l’afany de superació.
 • Un espai social de cohesió, integració, participació i convivència.
 • Una adequació de la intervenció a les diferències individuals i en les possibilitats de cadascú respectant els interessos i ritmes dels nens i les nenes.
 • Un treball multidisciplinar des dels diferents àmbits: aula; fisioteràpia, comunicació i TAC, salut...

 

Els itineraris de treball venen marcats per les especificitats de cada grup-aula:

 • Grups on enfoquen el seu treball cap a una estimulació basal per a potenciar la comunicació, la interacció i el desenvolupament orientada en totes les àrees i necessitats bàsiques de l’alumne. Incidint en tres grans àrees de treball: somàtica, vibratòria i vestibular. Així com també un treball dels sentits que els apropa a l’ entorn més proper. Tenint present tècniques de maneig i d’estimulació específiques com per exemple tècniques affolter, de kinestètics entre d’altres.
 • Grups on enfoquen les estratègies, les tècniques i procediments per a portar a terme activitats de la vida diària i d’altres més curriculars tenint en compte un alumnat amb una afectació en la reciprocitat social, el control emocional, la comunicació verbal i no verbal i la presència de patrons repetitius i restrictius de la conducta. Alguns recursos concrets són estrets de metodologies del programa Teacch; o de sistema de comunicació PEC’S entre d’altres.
 • Grups on el treball es centra més en una gran adaptació del currículum escolar. Dins de l’àmbit lingüístic (la lectura i escriptura), se segueixen tant recursos d’una metodologia més fonològica com recursos d’una metodologia global. Dins de l’àmbit matemàtic, es fa més èmfasi a tot el que implica la comprensió lingüística dels conceptes matemàtics. Dins de l’àmbit de coneixement del medi, es busquen temes afins i d’interès a cada moment del grup-aula. Vetllant sempre per aconseguir un aprenentatge significatiu i funcional.

 

Tot i el treball multidisciplinar, cada disciplina segueix unes directius específiques.

 • L’enfocament de treball de la disciplina de logopèdia dins l’escola està centrada, per una banda a tot el que fa referència a l’àmbit de comunicació i Llenguatge utilitzant els S.A.A.C com a recurs per augmentar la capacitat de comunicació i/o com a substitut  sent formes diferents al llenguatge parlat. I, per altra banda, tot el que fa referència al control de l’entorn amb l’objectiu principal de buscar  a objectiu de buscar la major autonomia possible, afavorint l’autoestima.
 • L’enfocament de treball de la disciplina TAC dins l’escola, està dirigida en la recerca dels recursos, materials i dispositius tecnològics i/o d’accés, per a cada alumne, perquè són eines considerades de vital importància pel nostre alumnat com a mitjà d’accés a la comunicació, com a eines de treball i accés al currículum , com a eines d’estimulació, entre d’altres.
 • L’enfocament del treball de la disciplina de fisioteràpia va dirigida cap  ajudar al creixement del nen i acompanyar la seva evolució cercant el seu benestar físic, entenent que la persona amb lesió neurològica necessita un equilibri entre el dret de sentir-se bé i el dret de gaudir de l’entorn al llarg de la seva vida. Buscant  eines afavoridores de salut per evitar i frenar i tractar al màxim el creixement osteotendinós disharmònic com també, eines que facilitin el desenvolupament de la persona a nivell motriu.

Com a metodologia específica, es basa principalment en el concepte Bobath, però també s’utilitza, entre altres, el concepte Fröhlich, Le metayer, Halliwick...

 • L’enfocament de treball de la disciplina de salut dins l’escola està   encaminat cap a la  millora de la qualitat assistencial com de la qualitat de vida de nens i nenes amb problemes de dependència total dins l’escola, entre moltes altres funcions com ara la prevenció de riscos;  educació sanitària als alumnes i als professionals; cures; control de medicació; elaboració de protocols; relació amb professionals de  Centres Sanitaris; registres; relació amb els pares per aspectes de salut; suport i acompanyament a les famílies; treball conjunt amb l´ equip multidisciplinari; participació activa en l’equip escolar; sessions clíniques amb el neuròleg i l´equip de fisios...
 • L’enfocament de treball de l’equip d’educadores en les hores no lectives van encaminades cap a uns objectius de gaudir del temps lliure en el joc; aprendre a relacionar-se amb tots els companys/es i adults; adaptar, al màxim, les activitats i els jocs a les necessitats de cada nen/a; crear  ambients tranquils i de relax; pensar i organitzar tallers de relaxació, experimentació, d'esport.. segons les necessitats i característiques de cada grup.