L'Escola té com a objectiu vertebrador el benestar de l'alumnat, condició indispensable per a la consecució de la resta d'objectius encaminats a un creixement personal i social. Potenciar la capacitat de gaudir, facilitar l'establiment de vincle afectiu, reconèixer estímuls per via sensorial, instaurar i potenciar la comunicació i llenguatge (oral i/o a través de sistemes augmentatius a la comunicació SAC), treballar l'autoestima (reconeixement de les limitacions, descobrir les capacitats), potenciar la curiositat per l'entorn (aprenentatges), accedir a eines bàsiques pel coneixement (lectura, escriptura, matemàtica, coneixement del medi...), mantenir un benestar físic i corporal

Paral·lelament, hi ha un objectiu clau, intrínsecament lligat als anteriors que és treballar conjuntament amb les famílies. Establir objectius de treball consensuats, assessorar i acompanyar al llarg de les diverses etapes crítiques per a les que poden passar ells i els seus fills i, finalment, quan falten pocs anys per marxar de l'escola, preparar la derivació cap a un recurs especialitzat per a adults. 

Per a tot l’alumnat es fa necessària una atenció educativa, benestant i terapèutica molt individualitzadaaixí com un seguiment mèdic, sanitari i habilitador continuat. 

S’ofereix:

● Un espai per a la potencialització de coneixements, de vivències emocionals i de valors i, alhora, afavorir la construcció d’una imatge positiva d’un mateix, promovent l’autoestima, l’autonomia i l’afany de superació. 

● Un espai social de cohesió, integració, participació i convivència. 

● Una adequació de la intervenció partint de les diferències i de les possibilitats individuals respectant els interessos i ritmes. 

● Un treball interdisciplinar des dels diferents àmbits: aula, fisioteràpia, comunicació i TAC, salut... 

Els itineraris de treball, específics del centre, vindran marcats per les especificitats de cada grup-aula:

● Itinerari basalEl treball consisteix en un seguit d’intervencions que incideixen en tots els àmbits de percepció i que afavoreixen el desenvolupament global de la persona amb pluridiscapacitat.  No és un mètode de treball sinó un conjunt d’intervencions que inclou tots els moments del dia i que s’adapta a les necessitats de l’alumnat. Aquestes intervencions estan orientades a promoure les capacitats comunicatives i de relació interpersonal, motrius i perceptives. La prioritat de l’estimulació del desenvolupament es caracteritza per la satisfacció de les necessitats bàsiques, la cura afectuosa, el contacte corporal i l’estimulació dels sentits (activitats somàtiques, vibratòries, vestibulars, visuals, auditives, tàctils…) mitjançant la inclusió de múltiples experiències amb persones i situacions.

És molt important l’establiment d’unes rutines dels diferents moments del dia i activitats, per donar seguretat i afavorir l’adaptació a l’entorn, ajudar a situar-se i acceptar els canvis.

● Itinerari relacional.

Grups en què el treball se centra en realitzar activitats de la vida quotidiana i, si és possible, activitats curriculars (contes, música, experimentació, cuina...) el màxim comunicatives possibles, en què es treballa l’autonomia, la recerca d’informació sensorial del propi cos i de l’entorn a través dels sentits. Es busquen estratègies que els ajudin a gestionar les seves emocions i els ajudin a regular les seves conductes. Cercant sempre el seu benestar físic i emocional i el seu creixement com a persones. La dificultat de contacte amb l’entorn, afegit a limitacions físiques, afecta a poder tenir una bona regulació emocional impedint la consecució de determinats continguts curriculars. Per tant, seria un alumnat amb afectació en la reciprocitat social, el control emocional, greu afectació en la comunicació i que poden manifestar patrons repetitius i restrictius de la conducta i/o alumnes que les limitacions físiques els impedeixen una bona regulació de les emocions. Alguns recursos, estratègies, etc són extrets de metodologies del programa Teacch, del Suport Conductual Positiu, psicodinàmica... amb el suport, supervisió i seguiment de la figura del psicòleg/a del centre. 

● Itinerari eix d’àrees curriculars instrumentals

Grups on el treball es centra més en una gran adaptació del currículum escolar. Dins de l’àmbit lingüístic (la lectura i escriptura), se segueixen tant recursos d’una metodologia més fonològica com recursos d’una metodologia global. Dins de l’àmbit matemàtic, es fa més èmfasi a tot el que implica la comprensió lingüística dels conceptes matemàtics. Dins de l’àmbit de coneixement del medi, es busquen temes afins i d’interès a cada moment del grup-aula. Vetllant sempre per aconseguir un aprenentatge significatiu i funcional.

Per poder focalitzar més els continguts a treballar i sempre que l’organització interna ho permeti, s’aposta per crear agrupaments flexibles dins d’un mateix grup-aula o entre aules on el treball és més personalitzat. 

Tot i el treball interdisciplinar, cada disciplina segueix unes pròpies directrius: 

L'equip de tutores

Vetllen per al desenvolupament personal i global de l’alumnat potenciant al màxim les capacitats cognitives, psicomotrius, comunicatives, emocionals i socials de l’alumne. Treballen de manera interdisciplinar amb els diferents equips d'especialistes del centre per assegurar una atenció educativa coordinada i integral. I, alhora, treballant i col·laborant amb les famílies per garantir al màxim desenvolupament de l’alumnat. 

La persona tutora serà la coordinadora de la programació individualitzada (PI), del seu seguiment, de la seva aplicació i avaluació; aquesta haurà de vetllar perquè tot l’equip participi en la seva concreció, el conegui i l’apliqui, tenint en compte les competències prioritzades i els objectius modificats. 

Les aulles solen ser de 4 alumnes. Si es dona el cas d'escolarització compartida, la persona tutora és qui vetllarà per establir una coordinació pedagògica entre les tutories d’ambdós centres partícips.

Tant des de la direcció del centre, com a criteri personal personal de les persones treballadores cal vetllar per formar-se regularment amb l'objectiu de millorar la tasca educativa i reflexionar i potenciar constantment els processos d’ensenyament-aprenentatge afavorint la innovació pedagògica. 

TAC 

L’ordinador és una eina que permet a l’alumnat fer per ell mateix, proporcionant un bon grau d’autoestima, de sentiment d’eficàcia i de socialització. Permet cercar i donar la màxima autonomia personal, com a eina de comunicació, d’accés al currículum escolar i té com a finalitat la normalització. 

Partim de l’observació de l’alumnat, de les seves possibilitats motrius, per cercar l’accés més òptim a nivell de maquinari i de programari. Tenint en compte les característiques personals i les seves motivacions, es confeccionen els materials adequats i es proporcionen les eines necessàries perquè siguin capaços d’elaborar i seguir els seus propis avenços. 

Es fan les valoracions conjuntament amb l'equip d'atenció directe de l'alumnat i amb la col·laboració de la família per aconseguir millors resultats. 

Logopèdia (llenguatge i comunicació) 

La logopèdia es centra, principalment, en la comunicació i en el llenguatge a tots nivells vetllant perquè tot l’alumnat amb necessitats complexes de comunicació, a partir de les seves capacitats, pugui potenciar un desenvolupament en comunicació i, si es pot, en llenguatge. L’actuació, està centrada principalment dins l’aula, conjuntament amb el/la tutor/a. També hi ha actuacions a nivell individual sota criteris i valoracions internes. 

El tipus de treball a realitzar amb l’alumnat dependrà de les capacitats individuals podent ser: 

Prèvies comunicatives 

Valoració, introducció i aprenentatge d’un Sistema Augmentatiu a la Comunicació (S.A.C) 

Valoració, condicionament i ensenyament-aprenentatge en l’ús de comunicadors. 

Creació, vetlla i ideació d’activitats de control de l’entorn. 

 Fisioteràpia

En aquesta disciplina es realitza, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de l’alumnat per tal d’establir el seu grau d’afectació i el seu potencial motriu. S’elaboren els programes de fisioteràpia per millorar la funcionalitat personal i dur a terme el tractament específic que aquest requereix. S’informa i s’assessora a les famílies, i si s’escau, es col·labora amb altres professionals, serveis i especialistes. 

La metodologia de treball es basa en: l’experiència i pràctica de l’exercici professional al llarg del temps i en la formació contínua que realitzen. L’equip de fisioteràpia de l’escola no utilitza una única línia de treball o concepte terapèutic sinó que fan un treball integral intentant afavorir la capacitat funcional i personal de l’alumnat, utilitzant tota la seva formació. El treball integral acull els aspectes de desenvolupament físic i emocional de l’alumnat, conjuntament amb tot l’equip de professionals de l’escola, de manera bidireccional. I, per altra banda, l’equip de fisioteràpia pot ajudar als altres professionals a tenir en compte aspectes físics, corporals, posturals, motrius... per tal de donar eficàcia a: aprenentatges curriculars, activitats de lleure, activitats de comunicació, activitats de descans migdiada, activitats d’accés digital, habilitant l’entorn... Dins l’equip de fisioteràpia, i sempre que l’organització interna ho permeti, es contempla la figura de suport que s’encarrega de realitzar canvis posturals, posar bipedestador i fer desplaçaments. 

Infermeria 

Entre altres tasques, el/la infermer/a vetlla per: la prevenció de riscos, participar en l’educació sanitària de l’alumnat i dels/les professionals, fer cures, tenir control de medicació i d’alimentació, relacionar-se en xarxa, en la mesura que el sistema permet, amb professionals de Centres Sanitaris. i treballar de manera interdisciplinària amb els diferents professionals del centre i les famílies. 

Se segueix els protocols aprovats des del Consorci Sanitari del Maresme i d’ACISE. També es tenen present les directrius que va marcant el Departament d’Educació en l’àmbit de salut dins del Programa PACSE C.

Equip d’educadores i de suport 

L’equip d'educadores en l'espai de temps d’educació no formal organitzen la seva tasca prioritzant els següents objectius

● Fer gaudir del temps d’esbarjo realitzant activitats lúdiques que afavoreixin el desenvolupament global de l’alumnat. 

● Potenciar les relacions entre l’alumnat. 

● Prioritzar la seguretat i la prevenció d’accidents de l’alumnat. 

● Respectar el ritme i necessitats individuals de l’alumnat prioritzant les seves necessitats bàsiques (son, benestar-malestar, relació amb l’entorn...). 

L’equip de suport es reparteix dins l’horari lectiu de manera que es pugui donar el màxim de recolzament a les aules treballant de manera interdisciplinar amb l'equip de tutores i altres professionals del centre.