Quan és la preinscripció?

Per cursar els itineraris formatius específics (IFE) cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent i s'ha de presentar al propi centre.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Quin és el calendari d’inscripció?

  • Del 15 al 26 de maig de 2023: presentació de sol·licituds

Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui.

  • 31 de maig de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

  • 1 de juny de 2023: sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

  • Del 2 al 7 de juny de 2023: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

  • 13 de juny de 2023: llista d'alumnes admesos

Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre.

  • Del 26 al 30 de juny de 2023: matriculació

Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

 

Més informació sobre el procés:

  • Només es tindran en compte la segona i tercera petició si, un cop s'han publicat les llistes definitives d'alumnes admesos, no s'ha aconseguit plaça en el centre escollit com a primera petició i queden places vacants en els altres centres demanats.
  • L'alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagi comunicat al centre.
  • Si, després del procés ordinari de matrícula, queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants que en el procés de preinscripció no se'ls hagi assignat cap plaça, tot respectant la puntuació obtinguda en el procés de preinscripció.